fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Kérlek, minden esetben olvasd el a tájékoztatókat, mielőtt megrendelsz egy terméket vagy szolgáltatást,
illetve feliratkozol a hírlevélre!

(PDF formátumban letölthető itt.)

I. A Tájékoztató célja

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist (Kollár Franciska egyéni vállalkozó, 1026 Budapest Garas utca 2. mfsz. 5.) mint Szolgáltató, adatkezelő a https:/kollarfranciska.hu honlap üzemeltetője, tájékoztatom Önt, mint a weboldal látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybevevőjét a Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist Adatkezelési és Adatvédelmi szabályairól (továbbiakban Tájékoztató).

A természetes személyeknek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) továbbiakban GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) szerint az alábbi tájékoztatást adom:

Jelen oldal adatkezelését szabályozza:
https://kollarfranciska.hu

A Tájékoztató elérési útvonala a következő:
https://kollarfranciska.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a fent megjelölt weboldalon történik.

Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése van, keressen bizalommal a III. pontban megjelölt elérhetőségeim valamelyikén.

II. Az adatkezelés alapelvei

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme, továbbá az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így megtesz minden olyan intézkedést, amely a fentiekben foglaltakat biztosítja.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon
 • vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásomra jut, hogy adott személyes adat pontatlan haladéktalanul törölöm vagy helyesbítem
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben
 • a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom
 • egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az érintettek figyelmét
 • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Vállalkozásomnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága

III. Az Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist, ollár Franciska, egyéni vállalkozó
Székhely: 1026 Budapest, Garas utca 2. mfsz. 5
Kapcsolattartó: Kollár Franciska
Elektronikus levélcím: hello@kollarfranciska.hu
Telefonszám: +36 20 527 8720
Nyilvántartási szám: 50059968
Adószám: 67323700-1-41

IV. Definíciók

Jelen pontban kerülnek rögzítésre a Tájékoztató értelmezését megkönnyítő definíciók.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
 10. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 2016.5.4. L 119/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU

V. Adatkezelés

Az adatokat kezelők köre

Az adatokat a Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist tulajdonosa, Kollár Franciska egyéni vállalkozó mint Adatkezelő és Bán Annamária, egyéni vállalkozó, mint Adatfeldolgozó jogosultak megismerni. Az adatok nem kerülnek közzétételre, valamint nem válnak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek részére, mivel az adatok kezelése zárt rendszerben történik. Az adatok kizárólag a Tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatóak fel.

Az általunk kezelt adatok:

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, online időpontfoglalás, panasz

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatTevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Név (cégnév)üzenetküldés a weboldalon keresztül,
Kapcsolattartó (cég esetén)üzenetküldés a hello@kollarfranciska.hu -ra
Email cím (Telefonszám)cél: kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, termékekről
Üzenetküldés időpontjatechnikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy kérését teljesíteni nem tudom.

panasz esetén: jogi kötelezettség GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont

Az adatkezelés ilyen esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

(1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.), a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.))

Az érintettek köre:
a weboldal üzenetküldő felületén keresztül valamint email üzenetet küldő valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az adatkezelés az adott ügy elintézéséig tart, kérdés megválaszolásáig tart (kivéve: ha valamely szolgáltatást megrendeli az érintett)

panasz esetén 5 év

Letölthető segédanyag, online konzultáció, online kurzusok, tréningek, jelentkezés különböző szolgáltatásokra (tanácsadás, konzultáció stb.), felhasználói fiók létrehozása

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatTevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Név (cégnév) Kapcsolattartó (cég esetén)kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez (felhasználói fiók létrehozásához „Shopon” keresztül, vásárlói értékelés írása), jelentkezéshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
Email cím
Telefonszám
kapcsolattartás, valamint pontos egyeztetés felek között a szolgáltatás teljesítésének menetéről
Számlázási név és cím
(Cég esetén adószám)
szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének végigkísérése
Résztvevők neveworkshop esetén jegyrendelés lehetővé tétele, online kurzuson, tanácsadáson, konzultáción stb. való részvétel
Workshop eseményen készült fényképekfényképek megosztása a résztvevőkkel, felhasználása a későbbi rendezvények ismertetésére, népszerűsítésére
Megrendelés/Jelentkezés időpontja
technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja:
a megrendelés/jelentkezés tekintetében szerződés teljesítése,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont

Az adatkezelés a megrendelés/jelentkezés, azaz a szolgáltatás megvásárlása esetében, mint szerződéses jogügylet teljesítéséhez szükséges.

a számlázás tekintetében szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont

Az adatkezelés számlázás esetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(2000. évi C. törvény a számvitelről- Szvtv.)

a felhasználói fiók létrehozása tekintetében az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, célja a felhasználói élmény javítása, esetleges jövőben vásárlások, szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése.

a fényképek tekintetében az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul. Bővebb tájékoztató a rendezvényen készült fényképekről az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) található meg.

Az érintettek köre:
a weboldal keresztül megrendelést, jelentkezést lebonyolító érintettek

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az adatkezelés online segédanyag letöltése esetén/ online kurzusokra/ konzultációra /tanácsadásra stb. jelentkezés, valamint jegyrendelés esetén a letöltés megtörténte után, a kurzus/konzultációk/tanácsadás befejezése után/ jegyrendelés esetén a rendezvény lebonyolítása után 1 évig megőrzésre kerülnek kivéve, ha az érintett kérelmezi adatainak törlését

a számlázási adatok megőrzése számla formájában 5 év
(az Szvt. 169. § alapján )

a workshopokon készült fényképék esetében, hozzájárulás visszavonásáig

a felhasználói fiók esetében, a hozzájárulás visszavonásáig (azaz az adatok írásban történő törlésének kérelmezése után)

Hírlevél, DM tevékenység, Self-Branding ingyenes minitréningre jelentkezés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatTevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Név, emailAzonosítás, a hírlevélre, DM tevékenységet tartalmazó ingyenes minitréningre való való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontjatechnikai művelet

Az adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont

(A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ (5)) Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul.

Az érintettek köre:
a hírlevélre, minitréningre feliratkozó valamennyi érintett

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés

A fentiekben megjelölt személyes adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A fenti adatokat Kollár Franciska, mint a Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist tulajdonosa és Bán Annamária, egyéni vállalkozó, mint Adatfeldolgozó jogosultak megismerni, az adatokat a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

VI. Az adatkezelés időtartama

Az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok /pl.: NAV/ által meghatározott idő intervallumok. Az adatkezelés határidejének lejártakor vállalkozásom az adatokat törölni köteles.

VII. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

A személyes adatokat önkéntesen bocsátja a Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist részére az e-mail/ weboldal üzenetküldő/megrendelő felületéről történő kapcsolatfelvétel során éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
 • a megrendelés/jelentkezés során megadott adatok törlését kérheti

A hozzájárulás visszavonását az hello@kollarfranciska.hu email címen kell kérelmezni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 3 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása/törlés kérelmezése után is kezelhetek.

Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegelem, hogy adatai törlését meg kell-e tagadnom bármilyen jogszabályban meghatározott okból.

Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnom, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatom az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívom figyelmét, hogy az Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgálom, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállalok.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival a feliratkozáskor megadott email címére ilyen tartalmú üzeneteket küldhessen számára.

A Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatot tartalmazó üzenetekhez személyes adatait felhasználja. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezelem és az Ön részére hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).

A hírlevélről bármikor ingyenesen, indokolás nélkül leiratkozhat.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállalom.

Cookiek (sütik) kezelése

A https://kollarfranciska.hu weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatom az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

Jelen weboldal ideiglenes (ún. munkamenet /session) sütiket használ, ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne, így ezek alkalmazásához az Ön hozzájárulása sem szükséges.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérem ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ (pl. “DSID”, “IDE”, “NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg Önnek, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását. A Google által használt sütikről itt olvashat részletesen.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a Facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. Erről bővebb információt itt talál. A Facebook-os vagy Facebook-on kívüli tevékenységein alapuló hirdetéscélzással kapcsolatos beállításait ezen útmutató alapján tudja megváltoztatni.

Weboldalamon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használok, melynek elfogadásához szintén hozzájárulását kérem, amikor először látogat az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon talál.

Amennyiben a blogon kommentel, a hozzájárulásával a weboldalam süti segítségével eltárolja nevét és email címét, hogy egy következő látogatás alkalmával már ne kelljen újra begépelnie (ehhez be kell pipálnia a checkbox-ot). Az alábbi sütiket használom: Google Analytics, WooCommerce sütik, Mailerlite sütik.

Hírlevélszoftverem többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Instagram, Pinterest) is sütit helyezhetnek el a gépeden.

VIII. Adatkezelési kérések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Vállalkozásom adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaló, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni.

Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a hozzám beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

IX. Az adatkezelő által igénybevett külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások

Név: RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Internetes elérhetőség: https://www.rackforest.com/
Az adattovábbítás célja: tárhely –és domain szolgáltatás nyújtása

Továbbított adatok köre: a weboldalon keresztül lebonyolított megrendelések üzenetküldés folyamán rögzített személyes adatok

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve b.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató:       
https://rackforest.com/wp-content/uploads/2019/07/adatkezelesi-szabalyzat.pdf

Elérhetőség: info@rackforest.hu

***

Név:
Paylike ApS

Cím:
P.O. Pedersnsevej 14, Aarhaus, Dánia

Internetes elérhetőség:
https://paylike.hu

Az adattovábbítás célja:
Fizetési megoldás szolgáltatás

Továbbított adatok köre:
A weboldalon keresztül történő vásárláshoz szükséges személyes adatok köre / bankkártya adatok/

Jogalap:
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató:
https://paylike.hu/privacy/policy

Elérhetőség:
hello@paylike.hu

***

Név: PayPal Inc.
Cím:  S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Internetes elérhetőséghttp://www.paypal.com
Az adattovábbítás célja: fizetési megoldás szolgáltatás

Továbbított adatok köre:
a weboldalon keresztül történő vásárláshoz szükséges személyes adatok köre

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

Elérhetőség: https://www.paypal.com/us/smarthelp/contact-us

***

Név: Octonull Kft.
Cím: 1085 Budapest, József krt.74. I. emelet 6.
Internetes elérhetőséghttp://www.billingo.hu

Az adattovábbítás célja
számlázás

Továbbított adatok köre:
a vásárlás során megadott számlázási név, cím

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Elérhetőség: hello@billingo.hu


***

Név: MAILERLITE UAB

Cím:  Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania

Internetes elérhetőség
https://www.mailerlite.com/

Az adattovábbítás célja
hírlevél. automatizált levelek, online kurzusok anyagának küldés

Továbbított adatok köre:
a feliratkozás során megadott számlázási név, cím

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Elérhetőség: info@mailerlite.com

***

Név: Akismet
Cím: Automattic Inc., 60 29th Street #343 USA, San Francisco, CA 94110
Internetes elérhetőséghttps://www.akismet.com/

Az adattovábbítás célja
spam szűrés

Továbbított adatok köre:
spam-ek

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/

Elérhetőség: https://automattic.com/contact/

***

Név: Bán Annamária, egyéni vállalkozó

Cím: 4400 Nyíregyháza, Ív u. 76.

Internetes elérhetőség: https://kreanilla.hu/

Az adattovábbítás célja
adatfeldolgozás, weboldal karbantartás

Továbbított adatok köre:
minden weboldallal kapcsolatos adat

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://kreanilla.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Elérhetőség: annamari@kreanilla.hu

***

Név: Facebook Ireland Ltd.(Facebook Inc.)

Cím: (Menlo Park, California, USA)
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Internetes elérhetőség:  
https://www.facebook.com

Az adattovábbítás célja
hozzáférés Felhasználó nevéhez, információmegosztás biztosítása kommentjéhez (Facebook Pixel használata esetén; hozzáférés a HTTP-fejléchez, ezáltal hirdetések felajánlása)

Továbbított adatok köre:
Felhasználó neve, kommentje (Facebook Pixel használata esetén IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök)

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Elérhetőség: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

***

Név: Google Inc.

Cím: Mountain View, California, USA

Internetes elérhetőség:  
https://analytics.google.com

Az adattovábbítás célja
Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez, majd a beépített kód által hirdetések felkínálása

Továbbított adatok köre:
a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címe

Jogalap:                              
a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Elérhetőség: https://policies.google.com/privacy?hl=hu#infosecurity

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen
tájékoztatónkban és erről külön értesítjük Önt a megadott elektronikus elérhetőségen.

X. Az adatok tárolása

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában és külső, jelszóval védett adathordozón tárolja.

XI. Az érintett jogai

 1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga:
  Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
 2. Az érintett hozzáférési joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.
 3. A helyesbítéshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.
 5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 7. A tiltakozáshoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.
 8. Jogorvoslathoz való jog
  Az érintett, ha az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak bírósághoz fordulhat. valamint a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: www.naih.hu

Kérelmére tájékoztatást adok az általam kezelt,– vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységemről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseimről, továbbá
 • a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adom meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adom meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésemről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntök, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg problémájával bizalommal!

XII. Adatvédelmi incidens

Amennyiben a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, ahol ez megvalósítható. Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket. Biztosítania kell, hogy adatkezelő felderítési, vizsgálati és belső jelentési eljárásokkal rendelkezzen. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt arról, hogy be kell-e jelentenie az érintett felügyeleti hatóságot és az érintetteket. Vállalkozásomnak nyilvántartást kell vezetnie a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.

XIII. Egyéb rendelkezések

A Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Elkötelezett a tekintetben is, hogy minden olyan harmadik felet, felhív ez irányú kötelezettségének teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja. Továbbá tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel az adatkezelési tevékenysége.

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
 • összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Budapest, 2021. január 25.

Kollár Franciska – Lifestyle Brand Therapist Kollár Franciska egyéni vállalkozó